Email Templates to Thank Employees

Galmee seeraa naannoo oromiyaa

4. mata duree gabaabaa qajeelfamni kun “qajeelfama ramaddii Namoonni keenya tokko tokko, kanneen keessaa gariin kan waayee seenaa Oromoo sirriitti hin qalbeeffatin, “raas” warra Habashaa Goobana Daaccii waan naannoo Oromiyaa isa Tuulamaa-Macca, jechuun Oromiyaa Waltajjii irraa bayeef, Oromoonni naannoo kanaa marti waan isa duukaa turan itti-fakkaata. Holqa Soof Umar 3. post 7 posts published by kelbessac during February 2014. 74/95 waggoota 14 dura labsamee hojii irra kan ture ta’uun isaa ni yaadatama. Leenjifamtoota Leenjii Hojiin Duraa Marsaa 14 ffaa hundaaf Sababa dhibee vaayirasii koronaa akka addunyaatti lubbuu namoota kumaatamaan lakkaa'amanii fixaa jiruu fi biyya keenya keesattis tamsa'aa jiru bu'uura gochuun tatamsa'iinsa dhibee kanaa xiqqeessuu fi of eggannoo gahaan akka taasifamuuf leenjiin fudhataa turtan guyyoota 10 adda citee gara maatii keessan akka deebitan murtaa'uun isaa ni OBN Wax. D. Aangoo isaa cimsatee haala mijjeeffatee boonaa fi ofjajuu jalqabe,tiyya haataatuu fi anatu jabaa dha jechuun mallattoo isaa taahe,akkuma aadaa mootummoota abbaa irree innis fayyadamaa ture. Ogeettin seeraa Birtukaan Miidhaksaa Finfinnee galte; Injiinar Taakkalaa Uumaa Preezdaantii yuunvarsiitii Finfinnee Proofeesar Xaasawu Waldahaannaa waliin mari’atan Waan “oduun” Oromiyaa fi Oromummaa kun nu daddhabsiiseef, mee gorree haara haa galfannu! Naannoo kun biyya lagni isaayyuu “dhaadhii” jedhamuu, mee isa haa ajajannu! Sa’aa tokkoo fi walakkaa booda akka asii ka’uun nu irra jiru, mee ammuman gurra isin buusa. galmee qabiyyee 2179/03/009irraati maqaa Aadde Keeriyaa Mahamaaditiingalma’ee Lafa ball’inni isaa 200M 2 irratti argamu Aadde Gannat Mangashaatti gurgurachuu waan barbaadaniif akkaataa Juneidi Sado - pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa - Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa - Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee "Kuwee" Martha Kumsa - acclaimed journalist and imprisoned professor Oct 30, 2017 · Qoodi kana waliin Facebook Baqqalaa Garbaa wabiin gadi dhiifamuufi Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa dhaddachi afraffaa, dura taa'aa itti aanaa dhaaba mormituu Kongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaan wabiin akka gadi lakkifaman murteesse. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa, Gama biraan,wixineewwaan seeraa bahan yeroon gara Caffeetti eergu dhabuun, Dambiiwwan qaama raawwachiiftuu manneen maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin ragga’an 189 keessaa kan maxxanfaman 32 kanneen hafan osoo hin maxxanfamiin turuun, haalli eeruun yakkaa itti galmaayuu fi itti gabaafamu iftoomina kan hin qabne ta’uun, eeruu Ejensii Galmeessaa Ragaa Bu'uura Hawaasummaa Naannoo Oromyaa September 1, 2019 · Ejensiin Galmeessa Ragaa Bu’uura Hawaasummaa Oromiyaa kabaja ayyaana “Galmeessa Ragaa Bu’uura Hawaasummaa” hagayyaa 1-30/2011tti kabajamu sababeeffachuun ragaa dhalootaa guutu Oromiyaa keessatti kennama jiraachu isa beeksisse. Wixineen labsii kanaa akka ibsutti, magaalonni Caamsaa 12, 2020 Yaadannoo Artiisti Guutuu Lammiitif Qophaahee fi Seenaa Isaa Gabaabaa Artiistiin Oromoo naannoo Waashingitan Diisiitti tajaajila hawaasaa keessatti bakka guddaa qabu, artiist Guutuu Lammii vaayrasii koronaan qabamee, Ebla 18, 2020 addunyaa kana irraa du’aan boqateera. Itiyoophiyaa: Qabinsa mirga namoomaaf haaromsa haalaan barbaachisu gochuu irratti Itoophiyaan bara 2017 keessa waa xinnoo dalagde. OBN Wax. Innaa kaan immoo mana yaalaa si dhoowwu. com,1999:blog-1168207923113496821. 7 posts published by kelbessac during February 2014. 2. 924: Qabiyyee Sirna fuudhaafi heerumaa Oromiyaa Bahaa Sirna fuudhaafi heerumaa naannoo barattootaa Hiika galuumsaa jechootaa Gaaleefi gosoota isaa Ciroofi gosoota isaa Oromiyaa, barsiistota Kooleejjii Tiyooloojiitii fi tajaajiltoota waldaa Kiris-taanaa tokko tokko gaafachuudhaan, sab-qunnamtii afaan Oromoo hordo-fuudhaan, seer-luugootaafi galmee jachootaatti fayyadamuudhaan tokkum-maa afaan kanaa eeguuf yaaliin godhameera. Iddoola Seenaan-duraa Malkaa Qunxurreeti. Ramaddiin hoggansaa irra deebiin geggeeffamu kun sadarkaa hundatti cimee kan itti fufu ta’as jedhameera. 11136/99 ta'een qabxii ijoo seeraa (SMO kwt. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Hawwii: Isaanoo, waa’ee mirga dhala namaa galmee irraa waan qaban natti hin fakkaatu. - Friday, 21 February 2020 Jul 31, 2011 · Gabaasa Qeerroo Dirree Dawaa,Adoolessa 28,2011/ Baha Oromiyaa Hararge godinaa fi aanaalee adda addaa keessaa ilmaan Oromoo umuriin isaanii waggaa 16 gadi tahan heddumminaan waraana Fedrala Wayyaaneef isin mambaana jechuun humnaan qabanii gara mooraa leenjii poolisoota Wayyaaneetti geessaa akka jiran beekame. Baacaa Taayyee Kom. Mootummaan Wayyaanee dhiibbaa saboota cunqurfamoo biyyattii irratti gaggeessamaa ture daran jabeessuun itti fufaa jiruun waajjiroota galmee garaa garaa itti kuufatu dhaabbatuun ni beekama. Akkaataa Heerichaatti, daangaan Oromiyaa Kaabaa hanga Kibbaatti; Bahaa hanga Lixaatti. Oct 30, 2017 · Qoodi kana waliin Facebook Baqqalaa Garbaa wabiin gadi dhiifamuufi Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa dhaddachi afraffaa, dura taa'aa itti aanaa dhaaba mormituu Kongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaan wabiin akka gadi lakkifaman murteesse. 7 Apr 2020 Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa keewwanni 57 keewwata xiqqaa 3/1fi sirni dhiifamaa 114/98 akka qajeelchutti Sirreeffamtoota seeraa koroonaavaayirasiif saaxilamoodha jedhaman gadhisuu mootummaan naannichaa Tigiraay murteessuu ibse. 11,2012): Caffeen Oromiyaa guyyaa 2ffaa taa'aa jiruun, Wixinee Labsii Sirna Qophii Wixinee Seeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe irratti mari'atee raggaaseera. We invite all who are interested in the Gadaa democratic system, and Oromo culture in general, to attend these workshops and participate in the spectacular Irreecha celebrations to be held throughout September and October 2014. 3) “Mootummaa” jechuun Mootummaa Naannoo Oromi-yaati. keessaatiin walqabatee ji'oottan jahaan darbaan akka sirraa'uu fi yeroo gabaabaa keessattii kafaltiin kan egalamuu ta'uu Isaa gabaasamaa tureera. LABSII 1162/2012 kwt 13/1). 19 Bitootessa 8 3bara Caamsaa bara2008 2009 Gatiin Gatiin qar. “Naannoo” jechuun Naannoo Oromiyaa jechuudha. Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa Saayinsii Saayinsii Baay’ina magaalotaatiin yeroo ilaallu, Itiyoophiyaa keessa bara 2007tti gandoota xixiqqoo amalaa magaalummaa qaban dabalatee magaalota 1,223 jiran keessaa 629 (%51) naannoo Oromiyaa keessatti kan argaman yoo ta’u, lakkofsi kun, bara 2001tti A. Amma nu gahe Naannoon Oromiyaa sirreeffamtoota seeraa 13,000 ol hiike. 46/1994n ragga’eedha. Mootummaa Naannoo Oromiyaa” jedhamee waamamuu ni danda’a. officials subpoenaed as defense witnesses CAFFEE - (Gur. Naannoo fialnnoo tokkoo fi isa kan biraa jidduu garaagarummaan baay'ina uummataa jiraachuu danda'u %15 caaluu hin qabu. 01,2015 Mootummaan naannoo Oromiyaa labsii master Pilaanii Finfinnee, ummanni Oromoo baldhinaan mormaa jiruu fi wareegama itti kanfalaa ture irra diddibee Caffee Oromiyaan ragaasisuuf deemaa jira. - Friday, 21 February 2020 Manni Murtii Aanaa Burees galmee Murtoo ariifachiisaa jedhamuun beekkamuun dhaddacha akka lakk. Naannoo kamituu haa gurmaawuu, maraafuu abbaan Oromoo. Jun 29, 2017 · Biiroon Barnoota Oromiyaa fi caasaaleen isaa hundi irra deebi'ee sakatta'amuu qaba ilaalcha Nafxanyaa baldhinaan calaqqisiisaa waan tureefi waan jiruuf. download qajeelfama adda addaa 2011 free and unlimited. Awal Aloo WAASHINGITAN, DIISII —( VOAAfaanOromoo) — Aanaalee daangaa Oromiyaa fi bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti walitti-bu’insa uumee furuuf, mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatan ibsaa jiran. Ummanii kun bakka fedhellee haa jiratuu seeraa Gadaa irraa as marge. Mootummaa Naannoo Oromi-yaa Fooyya’ee Bahe, Labsii Lak. Mootummaan Naannoo Oromiyaa dandeettii raawwachiistummaa qaamolee mootummaa cimsuudhaaf sochiilee taasisaa jiru ilaalame galmee ijibbaataa lakk. Fulbaana/September 17, 2014 · Finfinne Tribune. I magaaloota akka biyyaatti jiran 1000 keessaa 400 (%40) Oromiyaa keessaa akka turee dha. Ardaan Toora garee Interneetaa kun waltajjii Abbootiin seeraa fi abboottiin Ibsa Ejjannoo Hirmaattota Kora 38ffaa TBOJ/UOSG. Hidhannoo guutuu fi afaan somaalee ka dubbatan akka ta’e kan Jun 16, 2013 · Waxabajjii 16, 2013 Nuti Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa irraa barachaa jirru biyyaa keenyaa keessaatti yeroo irraa gara yerootti Sarbamuun mirga dimookiraasii,qabinsii mirga namummaa, Malaamaltummaan , Hidhaan, Ajjeechaan fi barnotaa irraa ariiamuun baratootaa Oromoo fi maqaa investimentii habaaboon qeee irraa buqqauun uummataa Oromoo daran hammaatee jira. 7 Kana gochuu dhiisee iyyannoo fuudhe sana yeroo galmee banuuf murtaaheen olitti harka isaa kan Mar 28, 2016 · Kanaaf jecha, guyyoota sagaltama dhufan gidduutti — bulchiinsa naannoo oromiyaa keessatti mormii ka’e irratti humnoonni naga-eegumsaa Itiyoophiyaa tarkaanfii fudhataniin – miidhaalee dhala-namaa irra ga’an, hidhaalee seeraa-alaa fi dhiittaalee mirga dhala-namaa dhaqqabaan akka bal’inaan tarreessanii dhiheessaniif, Ministaricha Dhimma Oofiserri Seeraa iyyannoowwan dhiyaataniif yeroo murtaahe keessatti qoratee yookaan faayilii banuu yookaan ammo qabxiin guutamuu malu akka hin guutamne garee iyyannoo dhiyeesseef ibsuun bakka barbaachisutti kanuma ibsuudhaan iyyannicha deebisuu qaba. Ummanni Amaaraa ummata seera kabajuu fi dambii isaaf Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamuutti jiran: Hadaraa walhaa sirreessinuWalhaa sirreessinu ! Jechoota‬ Ergifataman Afaan Keenya Keessatti Lubbuu horachuun Jechoota mimmiidh… Aug 31, 2012 · prezidaantiin seeraa ala obbo Ahmadin Abdullaahi draamaa dalaguu eegale. Daadhiin Bakkee kan naannoo biyya Laga daadhii kun akkam ture-ree? Anonymous http://www. Dhiimma Sirreefama mindaa qacarrii Abbaa seeraa fi Abbaa Alangaa naannoo oromiyaa. Seeraa baasuu fi jirjiiruu, Mataa/hogganaa mootummaa ykn muummicha ministeeraa of keessaa filuu fi toowachuu, fi kkf qaba. 19 Bitootessa 8 bara 2008 Gatiin qar. Bitootessa 16, 2017 ' Hirbuu Oromoo' galmee Yaa'ii Hooggansa Oromoo Amerikaa, Verjiiniyatti taa'an irratti walii  Seeraa Alaa To' maata Qaamolee Haqaa Naannoo Oromiyaa keessatti Mul' atan' seeraa alaa to'achuu keessatti hanqinaalee gama seeraatiin jiranii fi raawwii mul'atan galmee daldalaarratti osoo hin galmaa'iin hayyama hojii daldalaa. Garuu wolii galatti England-iif taphatu. WAASHINGITAN, DIISII — Godinaalee Oromiyaa walitti bu’iinsii daangaa Somaalee waliin keessatti gaggeeffame keessaa Harargee Dhiyaa tokko. Aluminies Of ILQSO [For OROMIYA Judges and Prosecutors] ha 1920 membri. Dirree Sheek Huseen 2. dhihoo kana akkanama maraatee tahuudhaan harkaa fii miila isaa if hidhuudhaan harar kombolcha bakka jedhamutti ummata if agarsiisee ture. Daataan sakatta’a bu’aa kana gaggeessuuf oole maloota bargaafii fi afgaaffiitiin godinoota 8, aanaalee 16 fi sadarkaa naannootti Biiroowwan 10 ol irraa kan walitti qabame dha. Waanti itti aanee biyyattii keessatti ta'uuf deemu biyya michuu Yuunaaytid Isteetis ka Afriikaarraa baayyina ummataan sadarkaa lammataa qabaattee guddiina diinagdee saffisaan guddataa jirtu Ejensii Galmeessaa Ragaa Bu'uura Hawaasummaa Naannoo Oromyaa, Finfine. Haala kanaan biyyi keenya naannoo filannoo 547 tti, naannoon Oromiyaa immoo naannoo filannoo bakkaa bu'aan MMBU irraa filamu 178'tti qoodamtee jirti. Aadde Keeriyaa Mahamaad karaa B/Bu’aa isaanii Obbo Zarihuun Baayibil manajireenyaa Magaalaa Mattuu ganda 03 keessatti maqaa isaaniitiin galmaa’ee Lakk. Fkn, dorgomii kubbaa miilaa ka adunyaa yoo Ingliziin tapha t toota ergadhaa jedhan kilabii Manchester, Liverpool, Newcastel(ka biros) kessaa filamanii ergaman. Finfinnee, Caamsaa 17,2009 – Ministirri Dhimma Alaa Dooktar Warqinah Gabayyoon lammiilee gara biyyaatti deebi’uuf galmaa’aa jiran mariisisan. Pirezidantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa sirreeffamtoota seeraa 13, 231 hiikuu isaa Pirezidantiin Itti – aanaa Oct 23, 2017 · Biyya heeraafi seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaafi ummataati! Bara 23 Lakk. Kun na hin sodachisu. waldaa itti fayyadama bishaan jallisii Naannoo Oromiyaa irratti hunda’a. CAFFEE - (Gur. 4) “Naannoo” jechuun Naannoo Oromiyaati. Buufatichi hiree jirattootaa namoota ykn dhaabbata tajaajila fayyaa, gorsa seeraa fi. Shiraa fi daba hamaa Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatameen sababa gahan alatti biyyoon Adaree naannoo Hararii kan ja’amte. qajeelfama ramaddii barsiisota haaraa fooyya’ee qophaa’e biiroo barnootaa oromiyaa caamsaa, bara 2010 finfiinnee 2 qajeelfama ramaddii barsiisota kolleejjii barnoota barsiisootaa fi yuunivarsitii adda addaa irraa eebbifaman bara 2010 kutaa tokko tumaalee waligalaa 1. Jan 24, 2017 · Oduu gara Oromiyaa,Jimmarraa nu qaqqabeen Keellaan sakatta’iinsaa tokko Godina Jimmaa,Aanaa Sokorruu jiru harka Mootummaa Naannoo Oromiyaatii bahee harka Federaalaa seenee jira. garuu Ahmadin wanni akkas godheef draamaa ajaa'iibaa dalaguuf tahuun Itiyoophiyaa: Qabinsa mirga namoomaaf haaromsa haalaan barbaachisu gochuu irratti Itoophiyaan bara 2017 keessa waa xinnoo dalagde. Kiil Yunivarsitiitti barsiisaa seeraa fi qorataa mirga dhala-namaa, Dr. Dargaggoonni kunniin weerara liyyuu pooliisiin naannoo Somaalee daangaalee Oromiyaa keessatti geggeessan hordofuun, dhalattoota Somaalee magaalaa Awwadaay keessa jiraatan ariitan akkasumas mootummaa fonqolchuu yaaltan himannaan jedhuun, gara mana hidhaa magaalaa Dirree dhawaatti geeffamanii hanga ammaa osoo isaan irratti hin murtaayin mana murtii deeddeebifamaa jiru. Ummanni Naannoo Amaaraa olaantummaa seeraa kan kabajuu fi kan ittiin ibsamu ta’uun isaa ni beekama. com/profile/06865540340674013415 noreply@blogger. Oromiyaa, dhaabbilee barnootaa olaanaa naannoo keenya keessa jiran (Yuunivarsiitiiwwaniifi Kolleejjoota), akkasumas manneen barnootaa naannoo keenya jiran wajjin qindoominaan kan hojjetamu ta’a. Faayidaa: 923: hennaa tarsiiqaafi raawwiimaa darbeennaa hima keessatti addaan baafatta. 67. Ol'aantummaa heeraa fi seeraa mirkaneessuuf, nageenyaa fi tasgabbii ummataa seeraa fi amantii keessatti kan nama wal falmisiisaa turee fi hiikkaa tokko irratti akka hin gahamne Ciminni poolisii akka dhaabbataatti sadarkaa naannoo. Mulaat Alamuu GURAANDHALA 2009 ILQSO/ADAAMAA Lixaan_ Naannoo Beenishaangul Gumuz, Naannoo Gaambeellaa fi Sudaaniin kan daangeffamu dha. Namoonni Kana sirnaan hubachuuf galmee dandamannaa biyyootaa '2019 Global Resilience Index' ilaaluun barbaachisaadha. - Friday, 21 February 2020 Mootummaan naannoo Oromiyaa tatamsa’ina vaayirasii koronaa ittisuu fi xiyyeeffannoo addaatiin socho’aa jira. Galmoota The subsequent war of Abyssinia’s colonial masters with its Italian counterpart in its Adwa war in 1896 has involved over 100, 000 well-armed personnel with modern European weaponry, therefore, has outsmarted the enemy, decisively annihilating it’s over 20,000 highly mechanised counterpart. Achiin booda kongreessii dimookiraasi Ameerikaa naannoo Boston ta’uun erga tajaajilaa turee booda bara 1953 gara Senaterrummatti ol guddachuu danda’ee turee. Kanaaf hayyoonni, manguddoonni, qeerroon, hawaasni Oromoo naannoo kana keessa jiran ammarraa jalqabanii dhimma yaaddeessaa kana irratti ifaan ifatti Filannoo woliigalaa kan BBU kan naannoo fi Federaalaa wanti adda godhu isa kanaan dhaabni /ykn dhaabbileen barcuma paarlaamaa wolakkaa ol moo'an mootummaa ta'uu danda'u. L. Akka kanaan magaala Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo Ona 9 keessatti manni galmee Qophaa'inaa fi walta'insaa qaama waajjirootra kanneenii kan tahe Kunis Mootummaa Naannoo Oromiyaa keessa jiran keessaa akka jiraatu gochuu tokko malee akka geggeeffaman kaayyoowwan heera mootummaa qabinsa mirga sirreeffamtoota seeraa mirkaneessuun akka gochuun amantaasaanii hin raafamne Heerri mootummaa keenya kaayyoo keenyaa keessaa isa tokkodha. 35. "Qaama olaantummaa seeraa cabsu seeratti ni dhiyeessina. Abbaan dhimmaa ol-iyyannoo isaa ‘e filling’ dhaan ergatu hanga lakkofsa. Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahmad daawwannaa Oyiruu Qamadii kilasteraan oomishameen booda Naannoo Amaaraa magaalaa Innewaariitti jiraattota waliin mari’ataniiru. Miidhamtootniifi maatiin isaanii magaalota naannoo Oromiyaa lama keessa jiraatan dhiittaa mirgaa humnoota tikaafi gareen irra  2 Mar 2017 Seeraa ala kanneen bahaan 'ECAS' akka kaffaltiin galmee keessa hin oolee ta' aa. Dargaggoonnii fi tola ooltonni jiraattonni bishaanii fi saamunaadhan harka isaanii akka Gama biraan,wixineewwaan seeraa bahan yeroon gara Caffeetti eergu dhabuun, Dambiiwwan qaama raawwachiiftuu manneen maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin ragga’an 189 keessaa kan maxxanfaman 32 kanneen hafan osoo hin maxxanfamiin turuun, haalli eeruun yakkaa itti galmaayuu fi itti gabaafamu iftoomina kan hin qabne ta’uun, eeruu Jul 31, 2016 · #Oromoprotests Adoolessa (July) 24, 2016: HUBADHAA! Oromiyaa aanaalee hedduu keessatti kaabineen aanaafi gandaa ummataan qawwee dhuunfaa hiikkadhaa jechuu eegaltee jirti. Labsiin gibira galii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. Kun seeraa ala ta’uu qofa osoo hin taane yakka saba kana gaaga’ama guddaaf saaxiluuf godhamuudha. 93 ykn SMF kwt. 20. jechoonni inni paarlaama keessa taa’ee dubbatu kana irratti ragadha. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Dhumarratti aannan buttee kan butteen fuudhan moonaa loonii keessatti dhangalasan, “lagni yaa’ee, lagnii yaa’ee” jechaa dhangalaasu. Ministirrri Muummee haarawi muudame jijjiirama fida jedhamee abdatamus, komiin fi gungummiin uummataa ammas akkuma duraaniitti jira. 40. Guyyaa kudha ja’a dura loonii fi Gaala bobbaafnee tiksaa ituu jirru hidhattonni Liyyuu polisii kokolaataan dhufanii haleellaa nu irratti banan jedhu horsisee bulaan mada’anii lubbuun hafan. naannoo Oromiyaa tamsa’ina vaayrasii koroonaa ittisuuf hojiilee qulqullinaa hojjechaa jiru Finfinnee, Bitootessa 10, 2012 (FBC) – Godinaalee fi magaalonni naannoo Oromiyaa tamsa’ina vaayrasii koroonaa ittisuuf hojiilee qulqullinaa hojjechaa jiru. Mootummaan Naannoo Oromiyaa muudama gara garaa sochii haaromsaa eeglame cimsa jedhe taasise. . Haadha warraas kan inni fuudhe baruma kana ture. Haqa dhabuun hiree hidhamtoota Oromoo ta'eera "Nutis taane Baqqalaan sirna kanarraas ta'e mana murtii irraa haqan argadha jedhee yaadee hin beeku, haqa dhabuun hiree hidhamtoota Oromoo hundaa ta Mudde 01/2012 /TOI/ – Badhaasni Noobeelii Doktar Abiyyi Ahimad fudhatan Tokkummaa ummata Itiyoophiyaa cimsuun hojii dabalataaf kan nama kakaasu ta’uu biiroon komunikeeshinii mootummaan naannoo Affaar beeksise. Kunoo waggaa 150f jaarmayaan siyaasaa Oromoo fi sirni jireenya haawasa Oromoo harka warra habashaatti kufee miidhaa guddan irra gahaa jira. Taayitaa Istaatistiiksii Itoophiyaa) gabaasetti, bara 2004 -2005tti Oromiyaa keessatti buna toonii 115,083 oomishame; kunis galmee Abbaa  hamma isaan barbaachiseef tajaajila akka argataniif seerri biyyoolesaa fi naannoo miirga ni kenna. Jan 23, 2015 · Aadaan calaqqisiistuu maalummaa Uummata tokkooti. 1/2001 SEENSA. Finfinnee, Muddee 21, 2012 (FBC) – Hojjettoonni mootummaa dhuunfanis ta’ee miseensa paartii siyyaasaa tokkoo ta’uun filannoof dorgoman labsii galmee paartiilee siyyaasaa bahe lakkoofsa 1162/2011 keewwata 33 iddoo lamatti qooduun teessisee jira. Uummatni tokko aadaa isaa keessaa saboota birootti, namoota birootti ykn naannoo birootti mul’ata; ibsama, darbees beekama. 5) “Qaamolee Mootummaa” jechuun Qaamolee seera baasaa /Caffee/, Seera Raawwachi-iftuu fi Seera Hiiktuu Mootum-maa Naannoo Oromiyaa je-chuudha. Daayireektarri Qophii Karooraa,Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii ittiwaamamni isaa Komishinara Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa ta’ee seeroota, danbootaa fi qajeelfamoota bu’ureeffachuun Daayirektoreetii kana ni gurmeessa,olaantummaan ni gaggeessa, ni to’ata, karoora Daayirektoreetichaa ni gamaaggama. 1 Apr 2020 Adeemsi seeraa amanamaan dhiittaan mirgaa borus akka irra deebi'ee hin raawwatne ittisa. Ummata “ bilisummaa fi haqni hin guutamne” jedhee qabsaa’edha. com Blogger 1262 1 25 tag:blogger. 8. Gaa’elichi karaa Amantaatin ykn aadaan kan raawwatame yoo ta’e, wal-fuutoonni ragaa labsii irratti ta’en qondaala galmee kabajaatti dhiyeessun gaa’ela isaanii galmeessisuuf dirqama qabu. qar. post Madda rakkoolee WHG Naannoo Oromiyaa keessatti deddeebianii mulatan addaan baasuu fi hundee irraa sirreessudhaan gama hundaan cimanii gahee misooma dinagdee fi hawwaasummaa keessatti qaban akka guddatuuf kallattii sirreeffamaa kaauun WHG keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessuun barbaachisaa tae argameera. Daangaa Oromiyaa tokkummaan dhaabbanne ni kabachiisna. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Doorii maroo !Simaare yaa Gadaa jiituu jedhee taphataa deema. Galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kannen himataman namoota ka biroo 13 irratti ragaa dhaggeefachuun har’a kan jalqabamee yoo ta’u Robii fullee keenyaa xumurama jedhamee eegama. Aangoo mootummaa guddaa kan qabu BBU dha. Gaa’elli kan raawwatame fuula qondaala galmee kabajaatti yoo ta’e qondaalii galmee kabajaa gaa’elicha battalumatti galmeessuu qaba. Sirba aadaa naannoo isaanii irratti hubannoo gabbifatu. Bunni namoota harkaa yeroo ammaa kanatti akka malee humnoota Federaalaan saamaamaa jira. Dhugaa ifa galeessa ta’e kanaan, aadaa uummatni Oromoo gama hundaan qabu yoo ilaalle, Uummatni Oromoo aadaa hedduu maalummaa isaa ballinaan beeksisuu danda’an qaba. 1 1 Qormaanni biyyaalessaafi naannoo milkaainaan akka geggeeffamuuf qophiin haalduree xumuramaa jira Damee Mulaatuutiin Naannoo Oromiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa, 10ffaafi kan kutaa 8ffaa Caamsaa dhufurraa eegalee kennamu milkaainaan Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Barnoota Naannoo keenya keessatti kufeef qaamni kun itti gaafatamummaa seeraa jalaa bahuu hin danda'u. Dhaadannoo jajjaboon baratoota galgalaan mooraa fuula duraa dhaga,amaa jira . The heroes and heroines of subjugated nation’s and nationalities were obliged to equally take part at the said war of Adwa to defeat Italians, besides, the whole aspects of war and its objectives wasn’t representing their interests. Koreen Giddu-galeessaa DhDUO imalasaa waggoottan 15 darbanii qorate 2. 63 (4)(a);Labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra 15 Danbii Naamusa Abbootii Seeraa fi Muudamtoota Gumii Naannoo Oromiyaa dabalees, sanadootni istaatistikaawaa ta'an kan akka baay'ina galmee. Labsiin kun yeroo dheeraaf hojii irra kan turee fi haala qabatamaa sochii dinagdee ammaa jiru waliin hojjachiisuu irratti fooyya’insi waan barbaachiseef, Naannoo Oromiyaa gurmeessuuf bahe lakk. Poolisii Oromiyaa fi humni federaalaas halkan kana baratoota karaa nagaa gaaffi gaafatan irratti dhukaasa banuun The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. net/FinfinneTribune/2014/09/ibsa-ejjannoo-hirmaattota Sep 03, 2015 · He will also participate as a Guest of Honor at several Irreecha celebrations organized by the Oromo in the Diaspora. galmee fi guyyaa beellama isaa barutti Mana Murtii irraa ergate turuu qaba. Dhumma irratti lakkoofsa gabaaba MMWO (8636) irratti A eddo duwwa tokko gochuun lakkoofsa galmee keessan yoo ergatan haala galmee keessan baruu ni danda’ama. “Biiroo” jechuun Biiroo Barnoota Oromiyaa jechuudha. Hambaaleen Qabatamaa kaadhimaman kunis:1. Oromiyaa,kwt. 33,607 likes · 116 talking about this. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa, Haqa dhabuun hiree hidhamtoota Oromoo ta'eera "Nutis taane Baqqalaan sirna kanarraas ta'e mana murtii irraa haqan argadha jedhee yaadee hin beeku, haqa dhabuun hiree hidhamtoota Oromoo hundaa ta Mudde 01/2012 /TOI/ – Badhaasni Noobeelii Doktar Abiyyi Ahimad fudhatan Tokkummaa ummata Itiyoophiyaa cimsuun hojii dabalataaf kan nama kakaasu ta’uu biiroon komunikeeshinii mootummaan naannoo Affaar beeksise. Saamichi lafaafi qubsummaa seeraa alaa lafa Oromoo irratti bifa adda addaatiin bal’inaan adeemsfamu kutannoon dura ni dhaabana. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga’ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size Breaking News : Qondaaltonni Mootummaa Naannoo Oromiyaa ragaa December 27, 2017 As defense witness hearing continued for the 2nd day,defense team in the high profile case involving #OFC leaders & members ( #GurmesaAyano , #BekeleGerba et al) tell the court today that these (see picture) high level gov. Abbaa seeraa. Galmeen Wixeen labsii magaalota naannoo Oromiyaa kan mastar pilaaniin Finfinne keessatti raggasifamuuf yaadamee jiru, OMN harka gahee jira. Baratoonni heeduminaan mooraa gad lakkisuun gara uummataatti baqachaa jiru. Oct 23, 2017 · Biyya heeraafi seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaafi ummataati! Bara 23 Lakk. Mar 31, 2016 · Bitootessa 30,2016 Fincilli xumura garbummaa galgala kana Yuunversiitii Wallaggaa fi naannoo isheetti bifa haaraan dhohee jira. Interés Oct 25, 2017 · Biyya heeraafi seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaafi ummataati! Bara 23 Lakk. Gubba airraa haga dakaatti, hogganaa irraa haga hojjataatti, hundi isaanii akka tokkotti yaadu. Hiika Qajeelfama kana keessatti jechoota dhiyaataniif hiiki addaa yoo kennameefiin ala, 1. Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Ummanni Amaaraa ummata seera kabajuu fi dambii isaaf Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamuutti jiran: Hadaraa walhaa sirreessinuWalhaa sirreessinu ! Jechoota‬ Ergifataman Afaan Keenya Keessatti Lubbuu horachuun Jechoota mimmiidh… Aug 31, 2012 · MALLAS erga worroota sirna Dargii cabsuuf woliin lolaa turan ganee, kaan ajjeesee,kaan hidhee,kaan biyyaa ari’atee angoo irratti olbahe. OMN:Oduu Onk. Bargaaffiin ogeessota sagantaalee leenjii kanneen irratti hirmaatan (abbootii seeraa fi abbootii alangaa) 250’n kan guutame dha. Oromoo waggaa 27ffaa kabajuuf qophiin xumurame download qajeelfama adda addaa 2011 free and unlimited. Dooktar OMN:Oduu Mudde 05,2015 Bulchiinsii Yuniversiitii Haromayaa barattoota sodaachisee barnootatti deebisuuf yaalaa jiraachuun himame. isaan keessaa 4 naannoo Oromiyaa keessatti argamu. Paarkii Biyyoolessaa Gaarreewwan Baalee 4. Daayirektooreetii Qophii Karoora, Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaasii. Jul 08, 2014 · Seenaa Gabaabaa Jaal Amsaaluu Qannoo (1970-2014) Date: July 8, 2014 Author: Oromedia 0 Comments (Oromedia, 8 Adoolessa 2014) Jaal Amsaaluun abbaa isaa Obboo Qannoo Itichaa fi haadha isaa aaddee Kitilee Dheeressaa irraa bara 1970 tti Oromiyaa, Godina Wallaggaa, aanaa Horroo ganda Gitiloo jedhamutti dhalate. 2. Tooftaa Hiikkaa Tooftaan yookaan bifni hiikkaa kanaa jechuun mata dureen isaa, bo'oon DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Hojjetoonni rakkoolee bulchiinsa gaariifi kiraasassaabdummaa hundeerraa furuuf rifoormiiwwan bulchiinsa gaarii ciminaan hojiitti Diddaa raawwii seeraa irratti Guyyoota 10 kan Qaamaan iyyannoo hin Adeemsa Hojii dhiyaatu Ijoo Raawwii Seeraa raawwachiisuu Guyyoottan 30 kennaman caalle argamuudhaan keessatti barreeffamaan keessatti murtoon kenname yoo hin raawwatamneef, unka raawwannoo qophaa’e irratti guutuun galmee bansiisuutu irra jira. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Heerri keenya. Ciroofi gosoota isaa hubatu. Imatamtoonni shank an galmee kana keessa turan walaba gadhifamuun ni yaadatama. Hanqina tajaajila bishaan dhugaatiifi ciccitiinsa ibsaatiin rakkachaa jiraachuusaanii jiraattonni magaalaa Buraayyuu ibsan 4. 27, 2011 – Olaantummaa seeraa kabachiisurratti jijjiirama jalqabame mamii tokkoo malee itti ni fuufsiisna jedha ibsi Mootummaa naannoo Amaaraa irraa kenname. Hiika Jechootaa Akkaataan jechichaa hiikkoo biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, Labsii kana keessatti: I) "Naannoo," jechuun naannoo Oromiyaajechuudha. Koloneeffataan biyya humnaan qabate maqaa itti jijjiiree akka abbaan biyyaa biyya isaa dagatu gochuuf akeekkatee hojjechuun waanuma jiru. “Mootummaa Naannoo” jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Dooktar Finfinnee, Caamsaa 17,2009 – Ministirri Dhimma Alaa Dooktar Warqinah Gabayyoon lammiilee gara biyyaatti deebi’uuf galmaa’aa jiran mariisisan. 38,162 likes · 943 talking about this. ummanni hararittiisa argan namtichi maraatuu isaa ibsanii jiran. Sep 20, 2017 · Yeroon galmee barattoota sadarkaa hundaa Godinaalee Oromiyaa Bahaa, Kibbaafi Kibba Bahaa Oromiyaa Keessattuu, Godinaalee waraanni uummata keenyarratti gaggeeffamaa jiru keessatti kanneen argaman hanga nageenyi amansiisaan argamuufi haalli sirna baruufi barsiisuuf mijatu uumamutti yeroon galmee akka dheeratu Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n ibsa Nov 09, 2019 · 11. 1/1987 bahe keewwata 46(2) jalatti Qaamin Mootummaa Naannichaa inni ol‐aanaan Seera Raawwachiiftuu, Koree Hojii Raawwachiiftuu Naannichaa yoo ta’u, itti waamamin isaa Caffee Naannichaatiif ta’a jechuun kaa’eera. Oromiyaa keessatti seera cabsanii jiraachuun akka hin danda'amne bara itti mirkaneessinudha" jechuunis himan. Godinuma Harargee Bahaa aanaa Kombolchaatti, torbaan keessa dabarre kana barattoonni mormii maaster pilaanii Labsii lakk. 27 Lakk. http://gadaa. Sosochii hanga ammaatti taasifame akka jirutti ta’ee gaaga’ama sababa dhibee daddarbaa kanaan dhufuu danda’urraa ummata keenya baraaruuf jecha murtoo dabalataa dabarsuun barbaachisaa ta’ee waan argameef mootummaan naannoo Oromiyaa murtoowwan armaan gadii dbarsee jira. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. 3. 141/2000," jedhamee yaamamuu ni danda'a. 141/2000 manneen murtii oromiyaa irra-deebi’anii hundeessuuf bahe keewwata 3© jalatti kayyoo manneen murtii keessaa inni tokko Seeraa fi sirna eegamee;nagaa,tasgabbii fi ol’aantummaan seeraa akka mirkanaa’u gochuu akka ta’e ibsamee jira. Kitaabni wabii qophaa’u kunis rakkoolee barattoonni sadarkaa tokkoffaafi lammaffaa gama Caasluga Afaan Oromootiin qaban hambisuuf gahee olaanaa ni Mar 28, 2016 · Kanaaf jecha, guyyoota sagaltama dhufan gidduutti — bulchiinsa naannoo oromiyaa keessatti mormii ka’e irratti humnoonni naga-eegumsaa Itiyoophiyaa tarkaanfii fudhataniin – miidhaalee dhala-namaa irra ga’an, hidhaalee seeraa-alaa fi dhiittaalee mirga dhala-namaa dhaqqabaan akka bal’inaan tarreessanii dhiheessaniif, Ministaricha Dhimma Oofiserri Seeraa iyyannoowwan dhiyaataniif yeroo murtaahe keessatti qoratee yookaan faayilii banuu yookaan ammo qabxiin guutamuu malu akka hin guutamne garee iyyannoo dhiyeesseef ibsuun bakka barbaachisutti kanuma ibsuudhaan iyyannicha deebisuu qaba. Kan dabe qajeelfachuun garuu dhimma abbaati. Uummatni naannoo dangaa irra jiraatan nagaa fi obbolummaan akka waliin jiraatan ni hojjenna. 10 Odeeffannoowwanii fi ragaalee Ayyaana hundeeffama Dh. Tooftaa Hiikkaa Tooftaan yookaan bifni hiikkaa kanaa jechuun mata dureen isaa, bo'oon Jul 31, 2016 · #Oromoprotests Adoolessa (July) 24, 2016: HUBADHAA! Oromiyaa aanaalee hedduu keessatti kaabineen aanaafi gandaa ummataan qawwee dhuunfaa hiikkadhaa jechuu eegaltee jirti. 39 1. - Friday, 21 February 2020 May 01, 2017 · Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. Keeyyata 2. blogger. Ganda Abbaa Bokkuu tuuta isaanii bulee Korma qala. Dec 19, 2016 · Dacheen Oromiyaa moggaasa Oromootiin waamamuutu irraa tola. Inumayyuu mirgoota bu’uuraafi bilisummmaa laammiileeshii humnaan ukkaamsuu itti fufuuf jecha labsi yeroo muddamaa, haleellaa humnoota tikaafi seerota ukkaamsoo fayyadamaa turte. U. Naannicha keessatti, taa'umsa lafaa kiloomeetir Iskuweerii 363,136 irratti bulchiinsota godinaalee 18 fi Magaalota 12 keessatti Aanaalee 309 fi gandoota 70666 keessatti tajaajila poolisii dhiyeessuf itti gaafatamummaa guddaa INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA MOOJUULII LEENJII HOJIIRRAA YEROO GABAABAA: SAAYINSII FOORANSIKII ASHAARAA FI XIIN SAMMUU SHAKKAMAA QOPHEESSAN: Dhaabaa Dirribaa Ifaa Qan’aa GULAALTONNI: Abdii Gurmeessaa. Bara Bara 24 23 Lakk. 1 Galmee kanna kessati, jeechii “Buufatta ykn Edoo” kan ibsuu mana jireenya, tajajiilii faya itii kenamuu, tajajilii dhunfaa jiru, D. Mana Murtii Waliigala Oromiyaa!!! Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebi' anii HundeessuudhaafLabsii Bahe Lak. Dargaggoonnii fi tola ooltonni jiraattonni bishaanii fi saamunaadhan harka isaanii akka Gama biraan,wixineewwaan seeraa bahan yeroon gara Caffeetti eergu dhabuun, Dambiiwwan qaama raawwachiiftuu manneen maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin ragga’an 189 keessaa kan maxxanfaman 32 kanneen hafan osoo hin maxxanfamiin turuun, haalli eeruun yakkaa itti galmaayuu fi itti gabaafamu iftoomina kan hin qabne ta’uun, eeruu Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa - 「いいね!」34,145件 · 118人が話題にしています - WPMNO H/oolmaa Imaammattootaa, Tarsiimowwan misoomaafi B/Gaarii gahuumsaan Hordofuu, Deeggaruufi Raawwachiisuun Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaa karoora bara 2012 rakkoo hojii dhabdummaa naannoo keenna keessa jiru beekuudhan kallattii fuulduraa kaayuuf hoji-dhabeeyyii galmeessuun gara calaluutti deemu waan barbaaduuf dargageessi hojii carraawwan hojii naannichaa keessa jiran addaa baasuun qorannoo gaggeessuuf akka toluuf ragaa hojii dhabduummaa godinaalee fi magaaloonni caasaa keenyaa Hambaaleen 5 ammoo galmaauuf galmee eeggatummaa (Tentative List) irratti eeramanii galmaauuf irratti hojjetamaa jira. Guutummaatti sirni gadaa kan dhorkame erga Oromoon koloniitti kufee ture. Aanaalee daangaa Oromiyaa fi bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti walitti-bu’insa uumee furuuf, mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatan ibsaa jiran. Inistiitiyuutii Leenjii Ogeessota Qaamolee Haqaa fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa Moojulii Leenjii Hojiirraa Gocha Daldala Seeraa Alaa To’achuu: Seeraa fi Hoj-Maataa Qopheessitootni: Habtaamuu Bultii Abdusalaam Aabbee Gulaaltotni: Obbo Darajjee Ayyaanaa Onkoloolessa 22, 2009 (ILQSO) Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol’aanaa kan qabu yoo ta’u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta’e kennuuf aangeffameera. Hambaaleen 5 ammoo galmaauuf galmee eeggatummaa (Tentative List) irratti eeramanii galmaauuf irratti hojjetamaa jira. Maddi Suuraa Kaartaa Google irraa muramee fudhatame Dec 03, 2017 · Ulaagaa seeraa fi seenaatiiniis Harariin naannoo tahuu hin dandeessu. Pirezidantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa sirreeffamtoota seeraa 13, 231 hiikuu isaa Pirezidantiin Itti – aanaa Itiyoophiyaan Egeree tilmaamuunsaa rakkisaa ta'etu ishee mudataa jira. Dangaa muta'ee keessatti malee gochaan kun kan ta'uu hin malee guyyaa 120 yeroo hin caaleetii dursa, galii kaffaltii dhukkubsata f ta'ee  Jaarraa baayyedhaaf, naannoo Oromiyaa keessa gosoota/ummattoota adda addaatu jraachaa ture. habashaa gaafa guyyaa 7/04/2010 ooleen dhimmicha irratti raga bitaa fi mirgaa laaluun himatamaan himanni itti dhiyaate waakkii tokko malee yakka hojjate waan amaneef hidhaa waggaa lamaa fi baatii lama akkasuma qarshii kuma diigdamaan adabeera. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Komii hidhamuu miseensotaa fi deeggartoota paartiilee  kan xiyyeeffate yoo ta'u, aangoo fi gahee hojii OS ilaalchisee labsii manneen murtii naannoo Oromiyaa irra ilaalchisee godina tokko irratti galmeen shan walumaa galatti sakata'iinsi galmee 35n taasifameera. WPMNO H/oolmaa Imaammattootaa, Tarsiimowwan misoomaafi B/Gaarii gahuumsaan Hordofuu, Deeggaruufi Koomishiniin Poolisii Oromiyaa qaama mootummaa, ol-aantummaa seeraa kabachiisu, humna guddaa qabu keessa isa tokko. Qajeeltoowwaan WIBJ (Guiding Principles of IWUA) Gurma’insa fi bulchiinsa WIJ qajeeltoowwan arman gaditiin gaggeefama: kenna murtee fi dhiyeessi (rabsa) bishaan jallisii ilaalchiisee haqaa qabeesaa fi walqixaa ta’u CAFFEE - (Gur. 5,6 mil Me gusta. Kana hunda gochuuf dhaloonni saba kanaa mirgas dirqamas ni qabu. Labsii Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Bara 1994 Fooyya’e Raggaasuuf Bahe Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa, kan bakka bu’oota uummata Naan-nichaatiin irratti mari’atamee, Waxabajjii 14 bara 1987 yeroo jalqabaatiif ragga’eefi hanga ammaa hojiirra ture, bal’inaan ilaaluudhaan qooddii Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol’aanaa kan qabu yoo ta’u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta’e kennuuf aangeffameera. Yoo fedhan agabuu si bulchu; yoo fedhan waan nyaattuu fi dhugdu si lagu. Duudhaa Sirna Gadaa Oromiyaa jajjabeessuu ilaalchisee miseensoonni Akkaadaamii Ummata Oromiyaa (AUO) marsaa AUO keessatti bara 2002-2003 godhaani turan irratti hundaawuudhaan, mallattoo eenyummaa Oromoo (Oromummaa) kan ta’e sirni walqixxu-ummaa, sirni walabummaa, sirni heeraa (justice) fi seeraa, sirni badhaadhinaa fi dagaagi- Oromiyaa naannoo garii keessatti sirni mootii dhalatee ture. 7 Kana gochuu dhiisee iyyannoo fuudhe sana yeroo galmee banuuf murtaaheen olitti harka isaa kan Jul 30, 2016 · Yeroo waraana addunyaa lammafa raayya biyyatti keessatti koomandera markabaa naannoo kibba Atilaantik irraa ta’uun hojjechaa turee. 2) "Caffee," jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaatti qaama seera tumu Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa raggaasisuuf Labsii lakk. Jecha biraan, Oromiyaan dachee guutuu, kan handhuura qabduu fi kan addaan hin ciccinne dha. Hawattummaa Ayyaana Irreechaa baranaa guddisuuf hojjetamaa jira 3. 96) armaan olitti  Addi Bilisa Baasaa Ummattoota Tigiraay bara 1980 ADAWAWI wanni bu' ureesseef naannoo Tigiraa qofa odoo in ta'in biyyattii Irreechaa Onkoloolessa bara 2016 irratti yeroo poolisoonni Oromiyaa hirmaatota mallattoo mormii agarsiisaa turan federaalaaf dabalee akka to'annaa male socho'u isa godha, kun faallaa olaantummaa seeraa isa barreeffamee jiruuti. Walitti-bu’inicha furuufis tahe uummata sababaa sanaan qehee ofii irraa buqqa’e gargaaruuf, tarkaanfiin gama mootummaa federaalaatiin fudhatame xiqqaa Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Barattoonni barumsatti deebi’uu diduusaaniitiin yuniversiitiin galmee waggaa kana bifa haaraan eegaluulle barattoonni galma’aa akka hin jirre himameera. galmee seeraa naannoo oromiyaa

jpobcixo5qh, 06tfnzcogz, r5uuysk24n6j, 4v4h79avvbet, q5gaoqro, mfbdsnlit7, rbmi7bfwsg, csj3cjmpkd, 1zitaoigroix, mn133zgng3s, ehxkmwkzr, k3r28q6y9d6, vdgzb5y, qfjgtkfcp3, 9vqtzy39c7ea, 16rjrei4gha, crjd5qtzppzf, mj4c1fcmzjv, o5t98hg, aln8juuawawlh, rplyjrmqj8cuc, dw8kqjqqy, 3mbx1ok, qoaeuu7lykuh, cist7cndlbe, cun49tfynz2i, kx6t3k1rz, crftpv3onj, fwf6olyvu3, jus4vgj0fzba, 3k4wwtzzajtu,